Jak probíhala stavba haly

Budova byla navržena jako kompaktní prolamovaná kra, která svojí vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou předěly bílých a černých ploch. Tvar a barevnost vyčleňují stavbu ze svého okolí.

Přístup pro pěší je navržen chodníkem a mírným terénním schodištěm od stávajícího parkoviště ke vstupní terase. Úroveň přízemí je o cca 1,35 m zvýšena oproti niveletě stávajícího terénu. Provoz sportovní haly je provozně striktně rozdělen na část pro sportovce – spodní podlaží a část pro diváky – vstupní podlaží. Bodem, kde se oba provozy rozdělují je vstupní hala s recepcí.

Sportoviště svými rozměry vyhovuje všem halovým míčovým sportům. Na vstupní halu navazuje jednostranné hlediště určené pro 304 sedících a 78 stojících diváků. Pohyb diváků, vnímaný zvenčí horizontálním oknem, oživuje vstupní průčelí haly. Z prostoru vstupní haly je přístupné hygienické zázemí pro diváky a klubovna s občerstvením a výhledem na hrací plochu přes ochranné sítě.

Z konstrukčního hlediska je budova navržena jako ocelový skelet, opláštěný tepelněizolačními sendvičovými panely tl. 200mm v kombinaci s hliníkovými okny zasklenými čirým tepelněizolačním dvojsklem. Nosnou konstrukcí haly tvoří ocelové velkorozponové příhradové vazníky s pravidelnou modulací. Podlaha je ve standardní skladbě - štěrkový zhutněný násyp, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, betonová mazanina a na ní speciální finální podlaha s umělým povrchem určeným pro sportovní haly.

Opěrné stěny směrem k terénu jsou železobetonové, příp. z prolévacích betonových tvárnic, bez omítky pouze opatřené malbou. Stropní konstrukce mezi nad suterénem servisní části haly je řešena jako deska z železobetonových prefabrikátů uložených na ocelových průvlacích primární nosné ocelové konstrukce. Podlahy tvoří betonová mazanina opatřená průmyslovou stěrkou. Příčky vyzdívané, pouze spárované a opatřené malbou.

Jak postupovala stavba: